Algemene Voorwaarden – Diensten

ALGEMENE VOORWAARDEN – DIENSTEN CHARIS FELICE

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Charis Félice: de eenmanszaak gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53036565;

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersonen die met Charis Félice een overeenkomst aangaan of bij Charis Félice een offerte opvraagt dan wel aan wie Charis Félice een aanbieding doet;

Voorwaarden: onderstaande algemene voorwaarden.

      Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Charis Félice goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert. 
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Charis Félice, waar voor de uitvoering gebruik gemaakt wordt van derden.
 3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of (terecht) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Charis Félice en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, uitgaande van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
 5. Indien Charis Félice niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat deze hun geldigheid verliezen. Tevens betekent dit niet dat Charis Félice in enigerlei mate het recht zou verliezen om alsnog stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Overige documenten welke zijn opgesteld en beheerd door Charis Félice en aangeleverd met deze algemene voorwaarden door Charis Félice, zijn van toepassing en maken deel uit van de overeenkomst tussen Charis Félice, en opdrachtgever.

      Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. De door Charis Félice gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Indien geen termijn voor aanvaarding is genoemd, zijn zij 30 dagen geldig.
 2. Charis Félice is gerechtigd een uitgebrachte aanbieding of offerte in te trekken, voor zover deze nog niet door Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail is aanvaard.
 3. Charis Félice kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden wanneer offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.
 4. De in de offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin genoemde diensten. Wanneer buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere zaken/diensten worden geleverd, dan worden deze afzonderlijk in rekening gebracht. Ook kan dit leiden tot hogere aanvullende kosten, zoals – maar niet uitsluitend – reiskosten, portokosten, etc.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Charis Félice niet tot het naleven van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Een aanbieding of offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

     Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

       1. Deze overeenkomst en voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende             opdrachtbevestiging door Charis Félice is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de opdracht.

 1. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de opdracht geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever zorgt er voor dat de door Charis Félice verzochte en benodigde informatie en stukken tijdig wordt verstrekt en dat deze volledig, rechtmatig en correct is en niet in strijd is met artikel 6 in deze voorwaarden.
 3. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die Opdrachtgever heeft verstrekt aan Charis Félice, houdt Charis Félice voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Het is Charis Félice te allen tijde toegestaan om ten behoeve van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en bij de opdracht te betrekken. Het is Charis Félice tevens toegestaan om zich door derden te laten vervangen.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht of opdrachtbevestiging voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 6. Bij overschrijding van de leveringstermijn stelt Opdrachtgever Charis Félice eerst schriftelijk in gebreke. Charis Félice is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een leveringstermijn.
 7. Charis Félice voert de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit.
 8. Charis Félice is gehouden tot strikte geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Charis Félice ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 6 Intellectueel eigendomsrecht en licentie

 1. Op de werken van Charis Félice zijn het intellectueel eigendomsrecht en persoonlijkheidsrecht van toepassing. Gezien de aard van het werk van Charis Felice is het gewoonterecht niet van toepassing.
 2. Zolang Opdrachtgever niet volledig aan diens verplichtingen heeft voldaan, rusten alle rechten en licenties bij Charis Félice.
 3. Doorlevering of ter beschikkingstelling van de werken van Charis Félice door Opdrachtgever aan derden is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om het door Charis Félice geleverde zonder toestemming van Charis Félice voor andere doeleinden te gebruiken dan hetgeen tussen Opdrachtgever en Charis Félice is overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtgever op enig moment aanpassingen wenst aan te brengen in het door Charis Félice geleverde werk, dient Opdrachtgever te overleggen met en toestemming te vragen aan Charis Félice.
 5. Opdrachtgever is verplicht alle nodige medewerking te leveren die nodig is voor het volbrengen van de diensten die door Charis Félice geleverd worden. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Charis Félice, dat al het door Opdrachtgever aan Charis Félice verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Charis Félice te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
 6. Bij niet-nakoming van een verplichting ingevolge dit artikel, kan er een strafrechtelijke vervolging ingesteld worden en is Opdrachtgever voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van €50.000,- (vijftigduizend euro) aan Charis Félice verschuldigd en € 5.000,00 voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, ongeacht alle overige rechten van Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot nakoming, ontbinding en schadevergoeding. 

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling door de opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Charis Félice aan te wijzen bankrekening.
 2. Charis Félice is steeds gerechtigd om voorschotten of tussentijdse deelbetalingen te verlangen. Charis Félice is gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen of op te schorten tot het moment dat het voorschot de deelbetaling op haar rekening is ontvangen.
 3. Onverminderd het voorgaande en ongeacht hetgeen ten aanzien van voorschotten of deelbetalingen is overeengekomen, is Charis Félice te allen tijde gerechtigd tussentijdse betaling of voorschotten te verlangen, voor zover het door Charis Félice te maken te betalen kosten betreft voor (het gebruik van) diensten, werken en/of rechten/royalties, etc. van derden.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van diens verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. Tevens is Charis Félice gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40.

         Indien Charis Félice hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte             kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van            Opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd.

 1. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8  Reclamatie

 1. Klachten over de factuur (respectievelijk eventuele diensten en/of werken) van Charis Félice dienen binnen acht dagen na de factuurdatum (respectievelijk opleverdatum van de werken) schriftelijk door Charis Félice ontvangen te zijn, waarbij gemotiveerd wordt aangegeven wat de klacht is. Charis Félice zal klachten binnen een redelijke termijn, ten hoogste vier weken, behandelen en beantwoorden.
 2. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting en –termijn niet op. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening, korting of opschorting van het door Opdrachtgever aan Charis Félice verschuldigde.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

 1. Charis Félice is onder meer bevoegd (maar niet uitsluitend) de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

          – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

          – na het sluiten van de overeenkomst Charis Félice een gegrond vermoeden heeft dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal                      (kunnen) nakomen;

         – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst door Charis Félice verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van                    diens verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

         – door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Charis Félice kan worden gevergd de overeenkomst tegen de                oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen.

 1. Voorts is Charis Félice bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die met zich mee brengen dat nakoming van de overeenkomst in alle redelijkheid en billijkheid onmogelijk is of wordt.
 2. Opschorting of ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van diens betalingsverplichtingen voor door Charis Félice reeds verrichte (en/of voorbereidende) werkzaamheden en gemaakte kosten. In geval van ontbinding zijn deze onmiddellijk opeisbaar. Charis Félice is niet aansprakelijk voor schade en kosten die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting of beëindiging.
 3. In geval Opdrachtgever te maken krijgt met liquidatie, surséance van betaling, faillissement, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, schuldsanering of andere omstandigheden waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over diens vermogen kan beschikken, is het Charis Félice toegestaan om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of te annuleren. Charis Félice is in dat geval niet verplicht tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Charis Félice op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht/order geheel of gedeeltelijk annuleert of beëindigt, dan is Opdrachtgever desalniettemin verplicht de reeds verrichte werkzaamheden en de reeds gereserveerde arbeidstijd, alsook de reeds gemaakte kosten aan Charis Félice te betalen.
 5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, worden – indien zich één of meer van de in voorgaande leden bedoelde gevallen zich voordoet – de door Opdrachtgever aan Charis Félice betaalde aanbetalingen/voorschotten niet geretourneerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Werken van Charis Félice worden door Opdrachtgever goedgekeurd alvorens deze in gebruik worden genomen. Indien een uitdrukkelijke goedkeuring ontbreekt, wordt de ingebruikname van werken door Opdrachtgever aangemerkt als (stilzwijgende) goedkeuring van het werk. Charis Félice is na ingebruikname (en dus goedkeuring) niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van werken door Opdrachtgever.
 2. Charis Félice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Charis Félice is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onrechtmatige en/of onvolledige gegevens of te laat verstrekte informatie. Opdrachtgever vrijwaart Charis Félice voor alle eventuele aanspraken van derden op dit punt.
 3. De totale aansprakelijkheid van Charis Félice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van louter de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een drie maanden, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor de laatste drie maanden.
 4. Onder directe schade wordt verstaan:

      – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op                 schade in de zin van deze voorwaarden;

      – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan  Charis Félice toegerekend kunnen worden;

      – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben                 geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

 1. Opdrachtgever vrijwaart Charis Félice voor indirecte schade waaronder – maar niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden en alle andere vormen van indirecte schade is uitgesloten.
 2. Aansprakelijkheid van Charis Félice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts nadat Opdrachtgever Charis Félice onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij vervolgens eerst een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en Charis Félice ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Charis Félice in staat is adequaat te reageren.
 3. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Charis Félice vervalt door het enkele verloop van 4 (vier) weken na het ontstaan van de schade.
 4. Onverminderd het voorgaande is Charis Félice niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij Opdrachtgever waarop Charis Félice geen invloed kan uitoefenen. Opdrachtgever vrijwaart Charis Félice voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 11 Overmacht

 1. Charis Félice is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt, als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, kortom: in geval van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Charis Félice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Charis Félice niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Charis Félice heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Charis Félice haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Charis Félice kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien Charis Félice in geval van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen is nagekomen (of zal nakomen) en aan dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Charis Félice gerechtigd om dit nagekomen of na te komen gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.